BioDigi

BioDigi

BioDigi – menetelmät, tuotteet ja palvelut

Digitalisaatio muuttaa asiakaskäyttäytymistä ja markkinoita ja vaikuttaa liiketoiminnan eri osa-alueisiin johtamisesta tuotekehityksen kautta myyntiin ja markkinointiin. Se vaikuttaa yritysten toimintamahdollisuuksiin, kannattavuuteen, kilpailukykyyn sekä kasvuun kaikilla toimialoilla

Keskeisempiä käsitteitä ovat teollinen internet, esineiden internet (Internet of thing, IoT), kaiken internet, kone-kone –rajapinta (machine-machine - interface), data-analyysi, palveluistaminen, jne. Liiketoiminnan kannalta päämäärä on parantaa kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä hakea uutta kasvua.

Mitä digitalisaatio tarkoittaa Keski-Karjalassa – mahdollisuuksia vai uhkia? Mitkä ovat sen edellytykset maaseutualueilla? Näistä löytyy lisätietoa seuraavasta digidokumentista: Digitalisaation edellytyksiä vahvistettava maaseudulla sekä smart countryside –sivustolta.
 

Digitaalisuuden hyödyntäminen

BioDigi-hanke perustuu Keski-Karjalan elinkeinostrategiaan 2020, jossaa yhdeksi kehittämisen kärjeksi on valittu biotalous. Strategiassa keskeisenä läpileikkaavana teemana on digitaalisuuden hyödyntäminen.

Alueella on kymmeniä biotalousalan yrityksiä sekä hyvät toimintaedellytykset biotalousalan kasvulle. Digitaalisuuden hyödyntäminen sekä tuote-, palvelu- ja konseptikehitys luovat tälle hyvät edellytykset. Tavoitteena on kehittää yritysten toimintaedellytyksiä digitalisoituvassa maailmassa, lisätä yritysten verkostoitumista, lisätä alueen tuotteiden ja palveluiden tunnettuutta sekä luoda pohjaa uudelle kansainväliselle biotalouteen pohjautuvalle liiketoiminnalle.

Hanke muodostuu seuraavista toisiaan tukevista osiosta:
1. Digikoutsi – Digitaalisuuden mahdollisuudet tutuiksi ja käytäntöön
2. Tuote-, palvelu- ja konseptikehitys yritysverkostoissa
3. Benchmarking-matkat

Hankkeessa järjestetään infotilaisuuksia, joissa käydään läpi, mitä maailmalla on, miten niitä voidaan hyödyntää liiketoiminnassa, mistä saa ja millä hintaa, jne. Tilaisuudet pyritään räätälöimään mahdollisimman hyvin osallistujayritysten toiveiden mukaan resurssit huomioiden. Yritysryhmätyöpajat suunnitellaan osallistujayritysten kanssa, kuten myös benchmark-matkat.


Asiantuntijatilaisuudet ja työpajaosiot:

1. Yrityksen internetsivut kuntoon - markkinoinnin ja myynnin tueksi
2. Verkkokaupalla – lisää myyntiä
3. Sosiaalinen media - markkinoinnin ja myynnin tukena
4. Toiminnanohjausjärjestelmä – ERP – tehoa liiketoimintaan
5. Teollinen Internet – tehoa liiketoimintaan ja uutta palveluliiketoimintaa
6. Uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen asiakaslähtöisesti – lisää liiketoimintaa
7. Verkostoyrittäjyys – yhteistyön voimaa uusien tuotteiden ja palvelujen tekoon
8. Tuotteistaminen – helppoa ostamista asiakkaalle
9. Muut

 

Otsikko ota yhteyttä

OTA YHTEYTTÄ:

JariLuostarinen

Jari LUOSTARINEN
projektipäällikkö / DigiKarjalasta kajahtaa
040 671 7445
jari.luostarinen@keti.fi
 

Kaupan ja palvelujen tapaaminen

KAUPPA JA PALVELUT

Yritysten tapaaminen
6.5.2019 Kiteellä

Tapaamisessa käsitellyt asiat ja ideat.