VAPA

VAPA - Hyvinvointialan kumppanuuksilla vaikuttaviin palveluihin

VaPa

VAPA - Hyvinvointialan kumppanuuksilla vaikuttaviin palveluihin

VaPa-esittely (video)

Tallenne VaPa-hankkeen aloitusseminaarista.

VaPa-hankkeen esite ja osallistumishinnat.

Seuraa VaPa-hankkeen toimintaa facebookissa.
VaPa-hankkeen sivut Karelia ammattikorkeakoulun sivuilla.

 

Hyvinvointialan yritystoimintaa tarvitaan yhä enenevässä määrin, jotta väestön kasvaviin tarpeisiin voidaan vastata muuttuvassa markkinatilanteessa. Tämän tarpeen ovat tunnistaneet pohjoiskarjalaiset hyvinvointialan yrittäjät ja kolmannen sektorin toimijat.

Sotehy-alan toimija, tule mukaan uudistamaan asiakaslähtöisiä palveluja ja kehittämään liiketoimintaasi kumppanuuksien kautta!

Tavoitteena

 1. Lisätä sotehy-alan yksityisten palveluntuottajien mahdollisuuksia hyödyntää ennakointitietoa ja sen hyödyntämistä oman liiketoiminnan ja palvelujen kehittämisessä.
 2. Luoda uusia kumppanuuksia sotehy-alan palveluntuottajien liiketoiminnan kehittämiseen hyödyntäen teknologisia ratkaisuja ja digitaalisuutta.
 3. Lisätä tietoa ja valmiutta tulevaisuuden liiketoiminnan johtamiseen.
 4. Luoda valmiuksia kehittää uutta ja uudenlaista liiketoimintaa hyvinvointialalle.
 5. Tukea vaikuttavien hyvinvointialan ekosysteemien jatkuvaa kehittämistyötä.

Toimenpiteinä

TP1 – Ennakointitieto ja sen hyödyntäminen / päätoteutusvastuu Karelia amk

 • Kootaan ja analysoidaan olemassa oleva ennakointitieto hyvinvointialan megatrendeistä ja hiljaisista signaaleista kehittämistyön tueksi.
 • Osallistetaan digipalveluja tuottavia tahoja/yrityksiä/järjestöjä kumppanuuteen hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia hyvinvointialan yritystoiminnan kehittämiseen.
 • Hankitaan, analysoidaan ja hyödynnetään uutta tietoa pohjoiskarjalaisten hyvinvointipalvelujen tuottajien tarpeista ja edellytyksistä uudistaa toimintojaan digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen.
 • Hyvinvointialan yrityksiä/järjestöjä tuetaan hyödyntämään omia tietovarantojaan palvelutoiminnan kehittämisessä.

TP 2 – Uudet kumppanuudet liiketoiminnan kehittämiseen / Karelia amk ja KETI Oy

 • Hyvinvointialan palveluntuottajille järjestetään koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia, joissa rakennetaan kumppanuuksia ja kehitetään verkostoyhteistyötä sekä siihen liittyvää ymmärrystä ja osaamista.
 • Luodaan yhteistyönä erilaisia verkostoitumismalleja, -tapoja ja –työvälineitä (esim. yhteinen alusta, vuosikello) kumppanuusyhteistyöhön.
 • Verkostoyhteistyössä on mukana hyvinvointialan toimijoita ja muita palvelun tarjoajia (esim. kuljetus- ja ravitsemuspalvelut, ICT-palvelut).
 • Vahvistetaan palvelujen käyttäjien osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia yksilöllisiin palveluihin, joissa teknologia on vahvasti mukana.

TP 3 – Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen / päätoteutusvastuu KETI Oy

 • Vahvistetaan johtamis-, kehittämis-, digitalisaatio- ja verkostoitumisosaamista toimijakohtaisten tarpeiden pohjalta liiketoiminnan edistämiseksi ja työhyvinvoinnin parantamiseksi.
 • Johtamisessa vahvistetaan muutos-, henkilöstö-, digitalisaation ja tiedolla johtamista.
 • Kokeilukulttuuri, asiantuntijuuden jakaminen ja vertaisoppiminen tunnistetaan jatkuvan uudistumisen lähtökohtana, joiden pohjalta tehdään pitkän tähtäimen osaamisen kehittämisen suunnitelmia.
 • Yhteensä työpakettien 1, 2 ja 3 toimenpiteinä toteutetaan (Karelia ja KETI yht.) eri teemoilla webinaareja /etä-tilaisuuksia / tilaisuuksia
  • Verkostotyö ja sen hyödyt
  • Ennakointi ja tiedolla johtaminen yritystoiminnassa
  • Innovaatiot ja digitalisaatio liiketoiminnan tukena
  • Verkostoista voimaa
  • Palveluprosessien, palvelujen ja tuotteiden liiketoiminnallinen kehittäminen (Palvelumuotoilu, Lean, Laatutyö)
  • Työhyvinvointi
  • Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen –tilaisuudet (Strateginen johtaminen, osaamisen varmistaminen ja kehittäminen, Tiedolla johtaminen).

TP 4 – Uuden ja uudenlaisen liiketoiminnan kehittäminen hyvinvointialalle / päätoteutusvastuu Karelia amk

 • Hankkeen toimijat saavat valmennusta ja tukea tarvepohjaisesti valittujen liiketoimintaprosessien, tuotteiden, palveluiden ja monialaisten palvelu- ja tuotekokonaisuuksia kehittämiseen, uudistamiseen, kokeilemiseen ja arviointiin.
 • Kehitetään verkostoyhteistyössä vaikuttavia asiakaslähtöisiä monimuotoisia palvelupolkuja ja organisaatiokulttuuria palvelumuotoilun menetelmiä soveltaen.
 • Kokeilut aloitustyöpaja ja toimijaverkostokohtaiset pilotoinnit / kokeilut.
 • Benchmarking-/messumatkat osallistujien tarpeisiin perustuen hyviin toimintamalleihin ja käytäntöihin tutustumiseksi sekä maakunnallisesta hyvinvointiekosysteemistä viestimiseksi valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

TP 5 – Vaikuttavat hyvinvointialan ekosysteemit kehitystyö / Karelia amk ja KETI Oy

 • Kartoitetaan ja tuetaan kumppanuuksien rakentamista sekä niissä toimimisessa hyödynnettäviä työkaluja (esim. digitaaliset viestimet, alustaratkaisut jne.) alueellisesti, yli maakuntarajojen, kansallisesti ja kansainvälisesti.
 • Edistetään maakunnallisen hyvinvointiekosysteemin vahvistumista ja yhteistoimintaa tehden toimijaverkkoa näkyväksi sekä luoden yhteisiä työvälineitä toimijoille.
 • Tuetaan olemassa olevia ja syntyviä verkostoja yhteisten pelisääntöjen, palveluprosessien ja toimintojen suunnittelussa tuoden eri asiantuntijatahojen tieto huomioitavaksi yhteisissä prosesseissa.
 • Sopimus- ja konsortio-osaamisen kehittäminen sekä tuki yhteistyön pelisääntöjen luomiseen. Neuvonta- ja asiantuntijapalveluiden käytön ohjaus.

Hanketta hallinnoi Karelia Ammattikorkeakoulu Oy. Hanketta toteuteteaan 1.9.2020 - 28.2.2023, toiminta-alueena Pohjois-Karjala ja Heinävesi.

Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto EAKR ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Joensuun kaupunki sekä Keski-Karjalan kunnat. Hankkeen kokonaisbudjetti on 564 103 €, josta tuen osuus 451 283 € (80 %).

 

OTA YHTEYTTÄ

OTA YHTEYTTÄ:

Repo Piia

Piia REPO
yritysasiantuntija / VaPa
+358 40 702 8072
piia.repo@karelia.fi

TAPAHTUMAT 2021:

VAPAN TOIMINTA 2022

VaPan toimintakalenteri kevät 2022.
(päivitys 14.1.2022)

Rahoittajat-teksti2

Rahoittajat

Rahoittajat

VaPa-rahoittajat